CASINO-ה תא גיצהל האג CASINO-ON-AIR
לע קחשל תורשפא םע םיקחשמ 25 ,טנרטניאב לודגה
PLAY יתימא ףסכ לעו PLAY FOR FUN יתימא אל ףסכ
.FOR REAL
לש רתויב בחרה ןווגמה תא עיצמ CASINO-ON-AIR
,םלועב טרופס יפנע לע םירומיה - SPORTSBOOK
,הילטיא ,הפוריאב תוליבומה תוגילה ,NBA -ה תגיל
הגילה םג התעמו .דועו הינמרג ,הילגנא ,דרפס
היהי ןתינ בורקב . לגרודכב תילארשיה
.םיפסונ םירומיהו לסרודכב תילארשיה הגילה לע רמהל


וניזקב הנושארה הדקפהב ךנובשחל דקפוי יתימא ףסכ 10%
.טרופסה לע םירומיהבו

הכימתו הרזע
:תבותכל E-Mail חולשל ןתינ - הכימתו הרזע תלבקל
[email protected]
הממיב תועש 24 ל"ניב ינופלט דקומל רשקתהל וא

1-888-685-7619 - הדנקו ב"הרא
604-608-2258 -ל"ניב
1-888-684-0391 - סקפ

ףסכ לע תידימ קחשל ליחתהלו רתאל סנכיהל ידכ
רפסמל ךילהתה תא ונקליח ,יתימא אל וא יתימא
ךות ןעצבל ידכ ולא תוארוה ספדה אנא) םיבלש
הסינכב עצבל שי רשא (בלשל בלשמ רבעמ ידכ
:רתאל


- וניזקב קחשל

ימעפ דח ןפואב ןעצבל שיש תולועפ ןלהל :א בלש

: DIRECT X -ו הנכותה תדרוהל תולועפ רדס ןלהל
טירפתב רתאל הסינכב "DOWNLOAD" לע ץחל .1
לאמשמ
ץבוק חתפ ,ץבוק דרוה , DIRECT X לע ץחל .2
15-20 (DIRECT X םהל ןיאש םישמתשמ םתוא לכל הבוח)
הדרוה ןמז תוקד
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE לע ץחל .3
,ץבוק חתפ ,(תוקד 30-40 הדרוה ךשמ) ץבוק דרוה
ךסמה לע ICON תיטמטוא רצונ ץבוקה תחיתפב


תועצמאב קר וניזקב קחשמה
םימואלניב יארשא יסיטרכ


PASSWORD -ו (ןקחש םש) USER NAME תלבק
:(המסיס)

טנרטניאל רבחתה
ךסמה לע שדחה ICON-ה תא חתפ
: תויורשפא יתש ועיפוי החיתפב
יתימא ףסכ לע קחשל PLAY FOR REAL
יתימא אל ףסכ לע קחשל PLAY FOR FUN - וא

(יתימא ףסכ לע קחשל) PLAY FOR REAL לע הציחל
(םישדח םינקחש) NEW USERS לע ץחל
(המסיס) PASSWORD ,(ןקחש םש) USER NAME שקה
(דחא לכב תויתוא 4 תוחפל) PASSWORD בושו
םעפב שיקת םיטרפה םתוא תא ,םיטרפה תא רומש)
(האבה
OK לע ץחל
לאמשמ טירפתב (ףסכ) MONEY לע ץחל
(הדקפה) DEPOSIT לע ץחל חתפנש טמופסכב
VISA ,MASTERCARD קר) יארשא סיטרכ יטרפ שקה
ךיראת ,סיטרכ רפסמ ,(AMERICAN EXPRESS-ו ימואלניב
.הדקפהל םוכסו ,(סיטרכב ומכ) ופקות
םינותנה דוביעל ןתמה
(םינוטיג הנק) BUY CHIPS לע ץחל
קחשל ידכ (םינוטיג) CHIPS ל רימהל םוכס שקה
ENTER לע ץחל
(הלעמל לאמשמ) BACK לע ץחל
(קחשמ קחש) PLAY GAME לע ץחל
קחשל לחתהו קחשמ רחב

(יתימא אל ףסכ לע קחש) PLAY FOR FUN לע הציחל
(םישדח םינקחש) NEW USERS לע ץחל
(המסיס) PASSWORD ,(ןקחש םש) USER NAME שקה
(דחא לכב תויתוא 4 תוחפל)
OK לע ץחל
לאמשמ טירפתב (ףסכ) MONEY לע ץחל
(הדקפה) DEPOSIT שקה חתפנש טמופסכב
(הלבגה אלל) םוכס שקה
(םינוטיג ןובשח) V-CHIP ACCOUNT לע ץחל
(םינוטיג הנק) BUY V CHIPS לע ץחל
ENTER לע ץחל
(לאמשמ) BACK לע ץחל
(קחשמ קחש) PLAY GAME לע ץחל
קחשל לחתהו קחשמ רחב
הטמל ןימימ ןצחלב םיקחשמ דוע דירוהל ןתינ
DOWNLOAD GAMES
(תוקד 15-10 ותוא דרוהו קחשמ רחב)

םירחוב םא ןיב ,טנרטניאל םירבחתמש האבה םעפב
וא (יתימא אל ףסכ לע קחש) PLAY FOR FUN
(יתימא ףסכ לע קחשל) PLAY FOR REAL MONEY
(םימושר םינקחש) REGISTERED USERS לע ץחל
,(המסיס) PASSWORD-ו ,(ןקחש םש) USER NAME שקה
.תידימ קחשל ליחתהלו

PASSWORD-ו (ןקחש םש) USER NAME -ה יכ שיגדהל שי
אל ףסכ לע קחש) PLAY FOR FUN -ב םינוש (המסיס)
(יתימא ףסכ לע קחשל) PLAY FOR REAL-מ (יתימא

PLAY GAMES ל ןימימ DOWNLOAD GAMES לע הציחל
הציחלב םיפסונ םיקחשמ לש בר רפסמ דירוהל תרשפאמ
ןוכנ .(תוקד 5-10 קחשמ תדרוה ןמז) שקובמה קחשמה לע
-ב םגו (יתימא אל ףסכ לע קחשל) PLAY FOR FUN -ב םג
(יתימא ףסכ לע קחשל) PLAY FOR REAL

הגוצת שי הטמל לאמש דצמ ,יתימא ףסכ לע םיקחשמל
רשא םכתושרל דמועה (םינוטיג) CHIPS-ה רפסמ לש
EFS לש טמופסכב םוכסה .קחשמה ידכ ךות ןכדעתמ
ידכ םכתושרל דמועה םוכסה אוה (הדקפהה ןובשח)
.קחשל CHIPS-ל רימהל


םיפסכ תכישמו תויכז תלבק !!! בושח
םכל שי רבכו םיאלמה םיטרפה תא םתשקהש רחאל
(המסיס) PASSWORD-ו (ןקחש םש) USER NAME-ו
.PIN NUMBER ינורטקלא ראודב תיטמוטוא םכילא חלשי
(ישיא יוהיז רפסמ PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER)
תנמ לע הז רפסמ שיקהל שי ,החטבאה ךרעממ קלחכ
.הז רפסמ לע ורמיש אנא .םכיפסכ תא ךושמל


:הרעה
.ךנובשחב (בשחמה קותינ וא יוביכב םג) הרקמ לכב רמשנ ףסכה

.היכזהמ םימי עובש ךות ךתיבל תורישי וחלשיי היכזה יפסכ

!!ףסכ ...תושעל הז תושעל ראשנש המ לכ וישכעו

וניזקל

טנס 5 וניזקב רומיהל ילמינימ םוכס